Намирате се в: Начало > Видове сигурност > Сигурност на АИС/М

Сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи

Сигурността на автоматизираните информационни системи (АИС) или мрежи представлява система от принципи и мерки за защита от нерегламентиран достъп до класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в АИС или мрежи.

Условията за сигурност на АИС или мрежи обхващат компютърната, комуникационната, криптографската, физическата и персоналната сигурност, сигурността на самата информация на всякакъв електронен носител, както и защитата от паразитни електромагнитни излъчвания и са определени в Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (НАИСМ).

Орган по акредитиране на сигурността на АИС или мрежи (ОАС) по смисъла на НАИСМ е специализирана дирекция "Информационна сигурност" на Държавна агенция "Национална сигурност".

ДКСИ, в качеството си на компетентен орган по прилагането и контрола по изпълнението на международните договори за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, съгласно чл. 9 т. 6 от ЗЗКИ, изпълнява функциите по акредитиране на сигурността на точки на присъствие на комуникационни и информационни системи на НАТО или на ЕС и национални АИС или мрежи, предназначени за работа с класифицирана информация на НАТО, на ЕС или на чуждестранна класифицирана информация, предоставена на Република България по силата на действащите международни договори за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Съгласно ЗЗКИ и НАИСМ на ДКСИ е възложен общия контрол по защитата на класифицираната информация, съхранявана, обработвана и предавана в АИС или мрежи и общия контрол на процеса на акредитиране на АИС или мрежи за работа с класифицирана информация.

Установените нарушения и дадените предписания от органа по прекия контрол в областта на сигурността на АИС или мрежи са включени в докладите от извършените проверки, които за целите на общия контрол се изпращат до ДКСИ.