Намирате се в: Начало > Видове сигурност > Криптографска сигурност

Криптографска сигурност

Криптографската сигурност представлява система от криптографски методи и средства, които се прилагат с цел защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработка, съхраняване и пренасяне.

Условията и редът за използването, производството и вносът на криптографски методи и средства за защита на класифицираната информация се определят с Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация (НКСКИ).

Орган по криптографската сигурност на Република България (ОКС) по смисъла на НКСКИ е Държавна агенция "Национална сигурност".

Съгласно ЗЗКИ и НКСКИ ДКСИ осъществява общото ръководство и контрол на дейностите по криптографска сигурност на класифицираната информация.

Установените нарушения и дадените предписания от органа по прекия контрол в областта на криптографската сигурност на класифицираната информация са включени в докладите от извършените проверки, които за целите на общия контрол се изпращат до ДКСИ.

При съмнения за компрометиране или при компрометиране на криптографската сигурност ОКС изготвя писмено становище, което се изпраща до ДКСИ. В случай, че компрометирането на криптографската сигурност засяга криптографски мрежи, в които се обработва информация на други държави или международни организации, те се информират в съответствие с двустранните договорености по сигурността.