Намирате се в: Начало > Видове сигурност > Документална сигурност

Документална сигурност

Документалната сигурност е система от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация при създаването, обработването и съхраняването на документи, както и при организирането и работата на регистратурите за класифицирана информация (чл. 80, ал. 1 от ЗЗКИ). Конкретната уредба на мерките, способите и средствата за защита, формиращи системата на документалната сигурност са регламентирани в Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ).

За изпълнение на съответните изисквания в областта на документалната сигурност се изготвят следните документи:

• експедиционно писмо за изпращане на материали и документи, съдържащи класифицирана информация;
списък на създадените материали и документи, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, съгласно чл. 35 от ЗЗКИ;
списък на първи или единствени екземпляри  (оригинали)  на документи и материали, носители на класифицирана информация с изтекли срокове на защита и премахнати нива на класификация на основание чл. 50, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ППЗЗКИ
протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел удължаване срока на защита;
протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел промяна на нивата им на класификация;
протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел премахване на нивата им на класификация;
предложение до ДКСИ за унищожаване на първи или единствени екземпляри (оригинали) на материали и документи, носители на класифицирана информация, с премахнато ниво на класификация;
протокол за унищожаване на първи или единствени екземпляри (оригинали), съдържащи класифицирана информация, и други документи и материали, съдържащи класифицирана информация, изготвен след извършване на унищожаването въз основа на предварително дадено разрешение от ДКСИ;
предложение за унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и други материали и документи, съдържащи класифицирана информация;
протокол за унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и други материали и документи, съдържащи класифицирана информация;
•  протокол за унищожаване на приключени дела по проучване за надеждност