Намирате се в: Начало > Видове сигурност > Персонална сигурност

Персонална сигурност

Персоналната сигурност представлява система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация. Принципите и мерките по персонална сигурност включват принципа „необходимост да се знае“, процедурата по проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп по глава пета от ЗЗКИ, провеждането на обучение на лицата по реда на закона и правилника за неговото прилагане и осъществяването на контрол в тази област (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗЗКИ)

За започване на процедура по проучване за надеждност на български граждани, са необходими следните документи:

искане за разрешение за достъп до класифицирана информация;
искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО – при необходимост;
искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз – при необходимост;
искане за проверка в архивните масиви на КРДОПБГДСРСБНА;
съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
съгласие на основание параграф 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЗКИ от 13.09.2016 г. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.
въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
• молба (свободен текст) до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача (чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗЗКИ);
• копие от диплома за завършено образование (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ППЗЗКИ) – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето;
• свидетелство за съдимост (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ППЗЗКИ) – в графата „Настоящото важи за:…“ се записва „Проверка по ЗЗКИ“;
• медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ППЗЗКИ;
• служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ);
нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „д“ от ППЗЗКИ) и нейно копие, заверено от лицето;
съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
декларация на основание чл. 43, ал. 4 от ЗЗКИ за оттегляне на съгласието по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (с цел прекратяване на процедурата по проучване до съответното ниво).

 

Актуални изисквания за проучване за достъп до класифицирана информация на НАТО или/и ЕС на български граждани – кандидати за работа или изпълнение на задача в структура на НАТО, ЕС или друга държава

 

Указания относно приетите изменения и допълнения на Закона за защита на класифицираната информация, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г.

Декларации за защита на класифицираната информация на ЕС:
• декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 1;
• декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 2;
• декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на ЕС - образец 3.

Декларации за защита на класифицираната информация на НАТО:
• декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 4;
• декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 5;
• декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО - образец 6.

Декларация, която се подписва във връзка със защитата на класифицирана информация ATOMAL - образец 7 .