Намирате се в: Начало > Видове сигурност > Персонална сигурност

Персонална сигурност

Персоналната сигурност представлява система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация. Принципите и мерките по персонална сигурност включват принципа „необходимост да се знае“, процедурата по проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп по глава пета от ЗЗКИ, провеждането на обучение на лицата по реда на закона и правилника за неговото прилагане и осъществяването на контрол в тази област (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗЗКИ)

За започване на процедура по проучване за надеждност на български граждани, са необходими следните документи:

искане за разрешение за достъп до класифицирана информация;
искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО – при необходимост;
искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз – при необходимост;
искане за проверка в архивните масиви на КРДОПБГДСРСБНА;
съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.
въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
• молба (свободен текст) до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача (чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗЗКИ);
• копие от диплома за завършено образование (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ППЗЗКИ) – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето;
• свидетелство за съдимост (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ППЗЗКИ) – в графата „Настоящото важи за:…“ се записва „Проверка по ЗЗКИ“;
• медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ППЗЗКИ;
• служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ);
нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „д“ от ППЗЗКИ) и нейно копие, заверено от лицето;
съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
декларация на основание чл. 43, ал. 4 от ЗЗКИ за оттегляне на съгласието по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (с цел прекратяване на процедурата по проучване до съответното ниво).

 

Актуални изисквания за проучване за достъп до класифицирана информация на НАТО или/и ЕС на български граждани – кандидати за работа или изпълнение на задача в структура на НАТО, ЕС или друга държава

 

Указания относно приетите изменения и допълнения на Закона за защита на класифицираната информация, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г.

Декларации за защита на класифицираната информация на ЕС:
• декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 1;
• декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 2;
• декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на ЕС - образец 3.

Декларации за защита на класифицираната информация на НАТО:
• декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 4;
• декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 5;
• декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО - образец 6.

Декларация, която се подписва във връзка със защитата на класифицирана информация ATOMAL - образец 7 .

Първоначален брифинг за работа с класифицирана информация на Европейския съюз         

Първоначален брифинг за работа с класифицирана информация на НАТО