Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Стартиране на процедура по проучване за ...

Стартиране на процедура по проучване за надеждност на български граждани, работещи в международни организации или чужди държави и заемащи длъжности или изпълняващи задачи, които изискват достъп до класифицирана информация на съответната международна организация или чужда държава

Съгласно чл. 9, т. 11 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) Държавната комисия по сигурността на информацията, съвместно със службите за сигурност извършва проучване на български граждани, които кандидатстват за заемане на длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи, налагащи работа с класифицирана информация на друга държава или международна организация, след постъпване на писмено искане от компетентния орган за сигурност на информацията на съответната държава или международна организация.

Условията и редът за получаване на достъп до класифицирана информация са уредени в Глава пета от ЗЗКИ. Необходимите документи за откриване на процедура по проучване (първоначално или последващо), както и начините за тяхното придобиване са както следва:

- Искане от компетентния орган по сигурността на съответната държава или международна организация до Държавната комисия по сигурността на информацията. В искането се посочва най-високото ниво на класификация за сигурност, до което ще се налага достъп;

- Писмено съгласие за проучване на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – достъпно на Интернет страницата на ДКСИ, попълнено и подписано от проучваното лице;

- Въпросник за целите на проучването, Приложение 2 от ЗЗКИ – достъпен на Интернет страницата на ДКСИ (www.dksi.bg), попълнен от проучваното лице;

- Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции – достъпно на Интернет страницата на ДКСИ, попълнено и подписано от проучваното лице;

- Декларация на основание чл. 74, ал. 1 от ДОПК – достъпна на Интернет страницата на ДКСИ. Декларацията трябва да бъде нотариално заверена. Това е възможно да бъде направено в Консулска служба към посолството на Република България на територията на държавата по местоживеене на проучваното лице, на територията на Република България – лично или чрез упълномощено лице. Тази декларация трябва да бъде размножена и копието да бъде заверено саморъчно от проучваното лице „Вярно с оригинала“;

- Свидетелство за съдимост – може да бъде получено чрез Консулска служба към посолството на Република България на територията на държавата по местоживеене на проучваното лице, на територията на Република България – лично или чрез упълномощено лице;

- Служебна бележка от Национална следствена служба – този документ може да бъде изискан по служебен път (от ДКСИ). Не е необходимо проучваното лице да подава молба и да бъде на територията на Република България;

- Медицинска бележка – този документ трябва да бъде издаден от лекар-специалист (психиатър) на територията на държавата по местоживеене на лицето и трябва да бъде придружен от официален превод на български език (не е необходимо преводът да бъде легализиран). Такъв документ може да бъде издаден и на територията на Република България от регионален психодиспансер - в този случай лицето трябва лично да подаде молба или чрез упълномощено лице;

- Копие на Диплома за завършено образование (законовото изискване е завършено средно образование), което трябва да бъде заверено саморъчно от лицето „Вярно с оригинала“ - този документ не е необходим при последващо проучване;

За резултатите от проведеното проучване за надеждност, ДКСИ уведомява компетентния орган по сигурността на съответната държава или международна организация.