Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Издаване на разрешение за достъп до ...

Издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация

        Законът за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)  регламентира следната процедура за издаване на разрешение за достъп до национална класифицирана информация: 
        Изискванията, на които трябва да отговаря проучваното лице, за да му бъде издадено разрешение за достъп до класифицирана информация са: 
   1. Да е български гражданин;
   2. Да е пълнолетен;
   3. Да има завършено средно образование;
   4. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
   5. Срещу него да няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер; 
   6. Да не страда от психически заболявания;
   7. Лицето да е надеждно от гледна точка на сигурността;
   8. Лицето да е определено като надеждно за опазване на тайна;
   Проучваното лице следва да попълни въпросник – Приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ. Към въпросника трябва да се приложат документите по чл. 147 ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, а именно:
   1. диплом за завършено образование;
   2. свидетелство за съдимост;
   3. медицинско свидетелство;
   4.служебна бележка от Национална следствена служба, удостоверяваща липса на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
   5. нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2 т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния данъчен орган;
   6. писмено съгласие на лицето за започване на проучване;
   7. писмено съгласие за предоставяне от банките на сведения за авоарите и операциите по сметките и влоговете на проучвания.
        Проучването се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност” по писмено искане на ръководителя на организационната единица, в която кандидатства лицето или която възлага изпълнението на задачите, които налагат работа с класифицирана информация. Целта на процедурата за проучване за надеждност е да установи, дали едно лице отговаря на изискванията за издаване на разрешение за достъп до национална класифицирана информация (чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ). След  приключване на процедурата по проучване, проучващият орган взима решение за издаване или отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, (чл. 54 и чл. 57 от ЗЗКИ).
        Сроковете за извършване на процедурата по проучване за надеждност, са в съответствие с нивото на разрешавания достъп и вида на проучването, а именно:
   - за ниво „Строго секретно” се извършва специално проучване – до 60 дни;
   - за ниво „Секретно” се извършва разширено проучване – до 45 дни;
   - за ниво „Поверително” се извършва обикновено проучване - до 30 дни;  

        Посочените срокове могат да бъдат удължени, но с не повече от 20 дни.