Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Какво е правното действие на Решението на ...

Какво е правното действие на Решението на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на т. 5 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ спрямо влезлите в сила откази или отнемания на достъп до класифицирана информация.

С Решение № 7 от 21 юни 2016 г. по конституционно дело № 8 от 2015 г., обн. в ДВ бр. 49/2016 г. е установена противоконституционността на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация. На това основание са издадени и влезли в сила актове на проучващи органи за отказ или отнемане на достъп до класифицирана информация.

Съгласно чл. 151, ал.2 от Конституцията, актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизане на решението в сила. С оглед на така установеното в Конституцията действие на решението само за напред, тези актове са издадени на годно правно основание - действаща към момента на издаване на акта норма на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация.

Решението на Конституционния съд не може да послужи като основание за отмяна на влезлите в сила актове за отказ или отнемане на достъп до класифицирана информация.