Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Актуални изисквания за проучване за достъп ...

Актуални изисквания за проучване за достъп до класифицирана информация на НАТО или/и ЕС на български граждани – кандидати за работа или изпълнение на задача в структура на НАТО, ЕС или друга държава

Процедурата по проучване за надеждност на български граждани – кандидати за работа или изпълнение на задача в структура на НАТО, ЕС или друга държава, може да бъде инициирана след получаване на официално искане от съответната структура на НАТО/ЕС или компетентен орган на друга държава до Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Формата на искането може да бъде съгласно приет образец, установена практика от съответната структура на НАТО/ЕС или компетентен орган на друга държава.

Искането е необходимо да съдържа:
– заявление за издаване на сертификат или за предоставяне на мотивирано становище за достъп до класифицирана информация;
– необходимото ниво на достъп до класифицирана информация на НАТО/ЕС;
– имената на българския гражданин;
– датата и мястото на раждане, както и
– допълнителни лични данни от значение за идентифициране на този български гражданин.

Българският гражданин, за когото се изисква проучване за надеждност, трябва да влезе в контакт с ДКСИ, за да получи по-нататъшни указания по процедурата. Проучването за надеждност започва, след като той или тя предостави следните документи:
1. попълнен въпросник – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), и
2. съгласие на проучваното лице по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, за български граждани, родени преди 16.07.1973 г., или
3. съгласие на проучваното лице по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, за български граждани, родени след 16.07.1973 г., и
4. копие от диплома за завършено образование, и
5. свидетелство за съдимост, и
6. служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, и
7. медицинско свидетелство, и
8. съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции, и
9. нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния данъчен орган.

Всички необходими образци на документи са публикувани на сайта на ДКСИ – www.dksi.bg (страница „Персонална сигурност“). Тези документи трябва бъдат предоставени от българския гражданин, за когото се изисква проучване за надеждност, на ДКСИ, следвайки получените от ДКСИ инструкции. Тези документи се попълват само от лицето, подлежащо на проучване, и върху тях не се поставят никакви други подписи, печати или обозначения.

След получаване на съответното искане и посочените по-горе документи, ДКСИ в качеството на Национален орган по сигурността на Република България започва процедурата по проучване за надеждност, съгласно чл. 9, т. 11 от ЗЗКИ.

Actual requirements for NATO or/and EU personnel security clearance of Bulgarian citizens, applying for NATO, EU or other foreign position or special assignment