Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Как се премахва нивото на класификация на ...

Как се премахва нивото на класификация на делата, по които класифицирането е станало на основание точка 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ (отм. ДВ бр. 70 от 09.08.2013 г.)

Съгласно Тълкувателно решение № 4 от 03.12.2014 г. на Върховния касационен съд по тълкувателно дело № 4/2014 г., ОСНК, премахването на нивото на класификация на делата, по които класифицирането е станало на основание точка 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ (отм. ДВ бр. 70 от 09.08.2013 г.) се извършва ех lege, т.е. по силата на закона, като когато делото е в съдебната фаза, не е необходимо изпълнение на процедурата по чл. 31 от ЗЗКИ за всеки конкретен случай, респ. за уведомяване на автора на документа.

В организационните единици, в които се намират дела, съдържащи материали, класифицирани на отпадналото ex lege основание (т.е отменената с ДВ бр. 70 от 09.08.2013 г. точка 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ), завеждащите регистратури, под контрола на съответните служители по сигурността на информацията, се явяват длъжностните лица, които следва да правят отбелязванията относно премахването на нивото на класификация. Под отбелязване следва да се има предвид, както отразяването на премахването на грифа за сигурност върху материала, така и отразяването на това обстоятелство в съответните регистри (напр. в графа „Забележка“ да се записва „Премахнато по силата на закона (ДВ, бр. 70 от 09.08.2013 г.)“).

С оглед осигуряването на еднаквата защита на класифицираната информация и в изпълнение на чл. 50, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, организационните единици, в които се намират дела, съдържащи материали, класифицирани на отпадналото ex lege основание (т.е отменената с ДВ бр. 70 от 09.08.2013 г. точка 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ) следва да предприемат действия за уведомяването на ДКСИ и всички получатели на документите (в случай, че същите са им известни) относно премахването на грифа за сигурност. ДКСИ препоръчва същите действия да бъдат предприети и по отношение на автора на документа.