Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Съхраняване и унищожаване на експедиционните ...

Съхраняване и унищожаване на експедиционните писма

Съгласно действащата нормативна уредба (чл. 94 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация) материалите, съдържащи класифицирана информация „държавна тайна“ се изпращат до съответния адресат с експедиционно писмо, изготвено в два екземпляра, като първият остава на съхранение в регистратурата, а вторият се изпраща на получателя.

С оглед липсата на изрична разпоредба, регламентираща реда и сроковете за унищожаване на експедиционните писма, по аналогия на закона следва да се приеме, че експедиционните писма подлежат на унищожаване по реда на чл. 121, ал. 1, т. 4 от ППЗЗКИ. В материалния закон – ППЗЗКИ, посочената норма регулира сходни обществени отношения, а именно реда за унищожаване на отчетните документи. Посоченият ред е приложим по аналогия на закона за запълване на празнотата в правото предвид функциите, които изпълняват експедиционните писма, а именно да се установи/документира движението на материалите, съдържащи класифицирана информация. Експедиционните писма, въпреки че не са посочени като основни отчетни документи, могат да се приемат за такива по аналогия на закона с оглед функциите, които изпълняват.