Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Условия и ред за класифициране на ...

Условия и ред за класифициране на информация, представляваща служебна тайна

Изхождайки от разпоредбата на чл. 26 от ЗЗКИ служебна тайна е информацията, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес. От текста на горецитираната разпоредба следва изводът, че информацията представляваща служебна тайна е регламентирана в специален закон, в който са определени различни категории информация, в чиито предметен обхват попадат конкретните сведения от дейността на организационната единица, нерегламентирания достъп до който би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес. Вредните последици при нерегламентиран достъп до информация, класифицирана като служебна тайна не са определени по степени в ЗЗКИ, от което обаче не следва извода, че те са „незначителни“ или  „маловажни“.

Изразът „друг правно защитен интерес“ включва в себе си интересите на определен отрасъл, подотрасъл или търговска дейност.

Втората алинея на чл. 26 ЗЗКИ добавя още една характеристика към понятието “служебна тайна” – че като такава тя се определя със закон. Това е законът или законите, регламентиращи сферата на дейност на организационната единица. Става дума за закон в тесния смисъл на понятието и не е допустимо да се създават нови категории информация – служебна тайна с подзаконови актове като правилници, наредби, инструкции и др.

Ръководителят на съответната организационна единица, в рамките на закона, обявява със заповед списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, за сферата на дейност на организационната единица (чл. 26, ал.3 от ЗЗКИ)
За установяване на наличието на информация – служебна тайна, авторът на документа извършва преценка на неговото съдържание. В случай, че информацията е:
- Обявена като подлежаща на класификация като служебна тайна в специален закон;
- Попада в Списъка на категориите информация – служебна тайна за сферата на дейност на ОЕ по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ;
- Отнася се до интереси на държавата или друг правнозащитен интерес;
- Налице е заплаха/опасност от увреждане на тези интереси;
- Нерегламентираният достъп до информацията би увредил тези интереси
то е налице необходимост информацията да се класифицира като служебна тайна.

При установяването на необходимост от класифициране на информацията, като служебна тайна документът се маркира с гриф „За служебно ползване”. Задължителен елемент от този гриф за всеки документ -  служебна тайна, създаден в организационната единица, е посочването на правното основание. Това означава, че задължително следва да се посочи правната разпоредба и наименованието на специалния закон, който е послужил като основание за класифицирането на определена информация, като служебна тайна.

Срокът на защита на информацията, представляваща служебна тайна, съгласно чл. 34 от ЗЗКИ, е 6 месеца. По преценка на автора на документа, може да се предвиди и друг по-кратък срок, различен от този по чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ.

Действащото законодателство борави със сходни по смисъл понятия като “служебна информация”, “търговска тайна”, “производствена тайна”, “тайна на кореспонденцията”, “тайна на данните за създаване на електронния подпис” и т.н. Те не представляват служебна тайна като вид класифицирана информация. Обикновеното възлагане на задължение за опазване на служебна тайна или наличието на фразата “служебна тайна” в даден закон не представлява въвеждане на нова категория “служебна тайна”.