Намирате се в: Начало > Често задавани въпроси > Какво следва да сочи проучващият орган в ...

Какво следва да сочи проучващият орган в правното основание при издаване на отказ или отнемане на достъп до класифицирана информация?

Според нормите на чл. 57, ал. 4 и 59, ал.З от ЗЗКИ актовете на отказ за издаване на достъп до класифицирана информация или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация не се мотивират, а се посочва само правното основание за издаването им. В този смисъл посочването на конкретното правно основание за издаване на административния акт има съществено значение за неговата действителност.

Една от хипотезите за отказ или отнемане на достъп до класифицирана информация е лицето да не отговаря на някои от изискванията на чл.40, ал. 1 от ЗЗКИ. Разпоредбата на чл. 40, ал.1 от ЗЗКИ съдържа осем хипотези, като точки 6 и 8 са конкретизирани в лимитативно изброени случаи по чл.41 и чл. 42, ал.1 от ЗЗКИ.

Следователно, позоваването само на чл. 57, ал.1 от ЗЗКИ /при отказ / или 59, ал.1 от ЗЗКИ /при отнемане/ и чл. 40, ал.1, т. 6 и т.8 от ЗЗКИ, когато са налице тези хипотези, прави правното основание непълно, а това води до ограничаване на правото на защита на лицето. Необходимо е да се препрати към конкретната точка/и на чл.41, съотв. чл. 42, ал.1 от ЗЗКИ според случая.

Неизчерпателното посочване на правните норми, послужили като основание за издаване на акта, прави същият нищожен и води до обявяването му за такъв от Държавната комисия по сигурността на информацията при евентуалното му обжалване.