Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “СИГУРНОСТ” В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността „Директор на дирекция ”Сигурност” в Държавната комисия по сигурността на информацията: Контролира правилното определяне на нивото на класификация на информацията от ДКСИ и нейната администрация и за отчетността и движението на материалите и документите; Изготвя план за действие в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация в ДКСИ, отчетност на случаите на нерегламентиран достъп и на взетите мерки и незабавно информиране на председателя на ДКСИ; Извършва обикновено проучване по смисъла на ЗЗКИ на лицата от администрацията на ДКСИ, подготвя и изпраща документите за проучване на ДКСИ и служителите от нейната администрация и извършва проучване на физически и юридически лица по индустриална сигурност за нуждите на ДКСИ; Организира и провежда обучението на служителите от администрацията на ДКСИ в областта на защитата на класифицираната информация; Разработва план за охрана на сградата на ДКСИ чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му; Организира, осъществява и контролира дейността по охраната и пропускателния режим в държавните имоти в управление на ДКСИ; Отговаря за изграждането, развитието, експлоатацията и поддръжката на специалните системи за сигурност на ДКСИ; Организира и осъществява контрол върху регистриране, отчитане, разпределяне, съхраняване и размножаване на документите и материалите, съдържащи класифицирана информация; Организира отбранително-мобилизационната подготовка и отговаря за готовността за действие по време на кризи.

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Образователно-квалификационна степен „Магистър”.
- Професионален опит: 7 години в област - Сигурност, опазване на обществения ред, отбрана, национална сигурност, защита на класифицирана информация;
- Област на висшето образование: ПМС № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
- Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.
- Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
- Кандидатите да притежават само българско гражданство и да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.
- Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
 
3. Начинът за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 - писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
 - декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
 - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
 - автобиография (CV);
 - копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
 
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност за степен 1: е от 1000 до 3100 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок след публикуване на обявлението за конкурса, в сайта на ДКСИ на адрес гр. София, ул. Козлодуй № 4, от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр. София, ул. „Козлодуй”   № 4, както и в сайта на ДКСИ.

Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от сайта на ДКСИ.

Длъжностна характеристика