Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ”, ОТДЕЛ „ПРОУЧВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ” ПРИ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността „Главен експерт” в дирекция „Сигурност”, отдел „Проучване и информационно-техническо осигуряване” при Държавната комисия по сигурността на информацията е да участва в проектирането, изграждането, развитието и поддържането на хардуера, операционните системи и стандартния приложен софтуер на информационните системи и локални мрежи в ДКСИ; осигурява експлоатацията и защитата на информационните и комуникационните ресурси на информационните системи и локални мрежи в ДКСИ; участва при изготвянето на проекти за изграждане и усъвършенстване на информационните системи и локални мрежи в ДКСИ; извършва дейности по подбор на техническо и програмно осигуряване на информационните системи и локални мрежи на ДКСИ и средствата за тяхната защита; участва при подготовката и провеждането на обществени поръчки за доставка на компютърна и офис техника, мрежово оборудване, стандартен и специализиран софтуер; осъществява системното и мрежово администриране на информационните системи и локални мрежи на ДКСИ, архивиране на информация и актуализиране на стандартен софтуер; участва в изготвянето на договори и осъществява координация и съдействие на външните по-компетентни нива на хардуерна и софтуерна поддръжка; извършва технологична и методологична помощ в областта на информационните технологии на служителите от администрацията на ДКСИ; осигурява техническото обслужване и средства за презентиране при провеждане на различни мероприятия.

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
- Професионален опит: 4 години в областта на информационните и комуникационните системи, компютърни науки, компютърна техника.
- Област на висшето образование: Информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника.
- Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
- Кандидатите да притежават само българско гражданство и да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.
- Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
- Допълнителни изисквания: Курсове, обучения и сертификати в областта на комуникационните и информационните технологии и английски език.

3. Начинът за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка);
- копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност за степен 1: е от 660 до 2100 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в ДКСИ.
 
6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок след публикуване на обявлението за конкурса в сградата на ДКСИ, гр. София, ул. Козлодуй № 4, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се в сградата на ДКСИ, гр. София, ул. „Козлодуй” № 4, както и на Интернет страницата на ДКСИ.

Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.

Длъжностна характеристика