Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР” – 1 ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР” – 1 ЩАТНА БРОЙКА В ДИРЕКЦИЯ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ”

1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика: Планира, ръководи, координира и контролира цялостната дейност на дирекцията; Осигурява организацията и подпомага комисията при провеждането на политиката по управлението на човешките ресурси в администрацията на ДКСИ; Ръководи и координира дейността на дирекцията чрез проучвания, анализи и оценки; Организира разработването, актуализирането и съгласуването на дейността, свързана с методическата и вътрешно-нормативната база по отношение на човешките ресурси и провеждането на обучение по ЗЗКИ; Организира, координира и контролира провеждането на обучението на служителите по сигурността на информацията /ССИ/, завеждащите регистратури и заместник-завеждащите регистратури от организационните единици; Организира разработването и актуализирането на вътрешната нормативна уредба, отнасяща се до организацията и управлението на човешките ресурси; Организира и контролира учебния процес в дирекция „Специална куриерска служба” съгласно подзаконовата нормативна уредба по Закона за Министерството на вътрешните работи; Ръководи дейността по управление на персонала и предлага проекти на организационно-управленски структури; Ръководи разработването на длъжностни разписания разписания за структурните звена в ДКСИ и ги предлага за утвърждаване; Участва в разработването на програми и дава становища, предложения, информационни материали на ДКСИ, други ведомство, министерства и институции; Контролира и координира дейностите свързани с подбора на персонала, заплащането на труда, професионалната квалификация и преквалификация на администрацията на ДКСИ и др.

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен – магистър;
- професионална област – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Сигурност и отбрана, Технически науки, Природни науки, математика и информатика;
- минимален ранг – пети старши;
- професионален опит – 7 (седем) години в областта на управлението на човешките ресурси и /или правно-нормативната дейност;
- да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво “Строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
- допълнителни умения и квалификации – езикова подготовка (владеене на английски език в степен, позволяваща да работи със служебни материали), добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми WORD и EXCEL.
Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

3. Начинът за провеждане на конкурса:
             - Защита на концепция са стратегическо управление на тема: „Стратегия за управление на подбора и професионално развитие на служителите в Държавната комисия по сигурността на информацията” в два етапа:
              - Интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит на кандидатите;
- копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
              
5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 670 до 2200 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

6. Брой на работните места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

7. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, считано от 25.05.2018 г. до 04.06.2018г. включително, в деловодството на ДКСИ, гр. София, ул. „Черковна” № 90, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа. и от 14:00 часа до 16:00 часа, телефон за допълнителна информация – 02/933 36 19.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр.София, ул.Черковна № 90, както и на електронната страница  на ДКСИ.

Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.


Длъжностна характеристика