Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ” В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността „Младши експерт” в дирекция “Канцелария” в Държавната комисия по сигурността на информацията: Осъществява преводи от и на английски език при провеждане на делови срещи и разговори с чуждестранните партньори; Осъществява преводи на материали, изготвени от ДКСИ и нейната администрация, както и на получени такива от чуждестранните партньори; Отговаря за качественото изпълнение на изготвените материали; Подготвя преводи от и на английски език на кореспонденцията на комисията; Участва като преводач в международните конференции, срещи, разговори и др.
 

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.
- Професионален опит: не се изисква. - Област на висшето образование: ПМС № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
- Допълнителни изисквания: писмено и говоримо владеене на английски език (ниво С1 съгласно общата европейска езикова рамка), компютърна грамотност.
- Предимство е владеенето на втори чужд език.
- Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
- Кандидатите да притежават само българско гражданство и да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.
- Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

3. Начинът за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
- автобиография (CV);
- копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност за степен 1: е от 590 до 1600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок след публикуване на обявлението за конкурса, в сайта на ДКСИ, на адрес гр. София, ул. Козлодуй № 4, от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр. София, ул. „Козлодуй” № 4, както и на електронната страница на ДКСИ.
Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.