Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” ПРИ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността „Главен експерт” в отдел „Управление на собствеността” на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” при Държавната комисия по сигурността на информацията е да организира стопанисването и поддръжката на имотите, имуществото и автомобилите, предоставени в управление на ДКСИ, създава и води досиета на имотите; да организира и отговаря за правилното стопанисване, безопасната експлоатация и нормалното функциониране на собствеността на комисията; да организира дейността по експлоатацията, обслужването, поддръжката, ремонта, техническите прегледи и осигуряването на консумативи за служебните автомобили, зачислени на ДКСИ; участва в разработването на документация за провеждане на процедури по ЗОП, провеждане на конкурси и участва в комисии по ЗОП за избор на изпълнител; изготвя писма, докладни записки, доклади, предложения, становища, заявки и други документи, касаещи управлението на собствеността; изготвя експертни становища и докладни записки по проблемите на собствеността, изготвя необходимите документи, касаещи дейността по управление на собствеността.

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
- Професионален опит: 4 години в областта на управлението на логистичната дейност и дейност по поддръжка на движима и недвижима собственост.
- Област на висшето образование: Стопански, социални, Правни, Хуманитарни науки и Сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
- Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
- Кандидатите да притежават само българско гражданство и да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.
- Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
- Допълнителни изисквания: Работа с компютър, ползване на чужд език, умения за съставяне на отчети и водене на отчетност на материалните средства.

3. Начинът за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 - писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
 - декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на
чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
 - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
 - копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка);
 - копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност за степен 1: е от 660 до 2100 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса  в сградата на ДКСИ, гр. София, ул. „Козлодуй” № 4, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр. София, ул. „Козлодуй”   № 4, както и на електронната страница на ДКСИ.

Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.

Длъжностна характеристика