Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/123EE92B-9726

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – В ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ” – 1 ЩАТНА БРОЙКА

 1. Кратко описание на длъжността: Административно обслужване по осъществяване на деловодната дейност, несъдържаща класифицирана информация; приема, регистрира и обработва входящата и изходяща документация и организира съхранението й; води отчетност за получената и изпращаната кореспонденция; участва в комплектоването на документацията, подлежаща на копиране и сканиране; обезпечава служителите с копия на хартиен носител и в електронен вид от документите и др.

 2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 - образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 - професионална област – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Сигурност и отбрана, Технически науки, Природни науки, математика и информатика от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 - минимален ранг – трети младши;
 - професионален опит – 4 години в областта на административното обслужване;
 - допълнителни умения и квалификации – компютърна грамотност.
 Кандидатът да притежава само българско гражданство и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

 3. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.

 4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 - заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
 - декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
 - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
 - копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка);
 - копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.

 5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 510 до 1500 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в срок до 25.06.2018 г. включително, в сградата на ДКСИ, гр. София, ул. Черковна № 90, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

 7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр. София, ул.Черковна № 90, както и на електронната страница на ДКСИ.

 Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.

 Длъжностна характеристика