Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ДИРЕКЦИЯ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ” ПРИ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността „Младши експерт” в отдел „Човешки ресурси” на дирекция „Човешки ресурси и учебно-методическа дейност” при Държавната комисия по сигурността на информацията е да подпомага осъществяването и организирането на дейността по управлението на човешките ресурси и кадровото обслужване на администрацията на ДКСИ; да изготвя кадрови справки, служебни бележки и удостоверения, свързани с дейността на служителите от администрацията на ДКСИ, изготвя заповеди за отпуските на служителите по служебно и трудово правоотношение, изготвя графика на заетостта на служителите от администрацията на ДКСИ; да води регистъра за отчета на заповедите по отношение на човешките ресурси; да води на отчет използваните отпуски на всеки служител и изготвя справки за използвани и неизползвани отпуски на служителите; да подпомага главните експерти в отдела при осъществяването на процедурата за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и Закона за Министерството на вътрешните работи; да подпомага процеса по организация анализирането на потребностите от обучение и участва в изготвянето на план за професионално и служебно развитие на служителите от администрацията на комисията; да води личните досиета и други документи, свързани с трудовите правоотношения на членовете на комисията, както и със служебните и трудови правоотношения на служителите в администрацията на ДКСИ; да води регистър на отпуските за временна неработоспособност, завежда необходимите данни от болничните листове в специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд.
 2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
- Професионален опит: не се изисква.
- Област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Сигурност и отбрана.
- Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
- Кандидатите да притежават само българско гражданство и да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.
- Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв до
- Допълнителни изисквания: Владеене на английски език, в степен, позволяваща да работи със служебни материали; компютърна грамотност.
   
 3. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.

 4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 - писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
 - декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на
чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
 - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
 - копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
   Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност за степен 1: е от 510 до 1100 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса  в сградата на ДКСИ, гр. София, ул. Черковна № 90, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

 7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр. София, ул.Черковна № 90, както и на електронната страница на ДКСИ.

 Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.

 Длъжностна характеристика