Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Обяви > ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – В ОТДЕЛ „ПРОУЧВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ” НА ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ” – 1 ЩАТНА БРОЙКА

1. Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността „Главен експерт” в отдел „Проучване и информационно-техническо осигуряване”, дирекция „Сигурност” е да участва в проектирането, изграждането, развитието и поддържането на хардуера, операционните системи и стандартния приложен софтуер на автоматизираните информационни системи и/или мрежи (АИС/М) в ДКСИ. Да осигурява експлоатацията и защитата на информационните и комуникационните ресурси на АИС/М в ДКСИ.
Областите на дейност включват проектиране, изграждане, експлоатация и усъвършенстване на АИС/М в ДКСИ; Системно и мрежово администриране на АИС/М; Експлоатация на хардуер, операционни системи и стандартен приложен софтуер на АИС/М и прилагане на средства за тяхната защита; Изготвяне на договори и осигуряване на координация с външни по-компетентни нива на хардуерна и софтуерна поддръжка.

 2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 - образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 - професионална област – Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 - минимален ранг – трети младши;
 - професионален опит – 4 години в областта на информационните и комуникационните системи, компютърна техника;
 - допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидидатите - умения и квалификации в областта на комуникационните и информационните технологии и английски език в степен, позволяваща да се работи със служебни материали.
 Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

 3. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.

 4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 - заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец;
 - декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ, по образец;
 - копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./;
 - копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка);
 - копия от други документи свързани с допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.

 5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 510 до 1500 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 6. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в срок до 10.04.2018 г. включително, в сградата на ДКСИ, гр. София, ул. Черковна № 90, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа.

 7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на територията на ДКСИ, гр.София, ул.Черковна № 90, както и на електронната страница на ДКСИ.

 Образци на заявление за участие в обявения конкурс и необходимите декларации могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДКСИ.

Длъжностна характеристика