Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В своя Учебен център в гр. Банкя от 16 до 20 ...

В своя Учебен център в гр. Банкя от 16 до 20 януари 2012 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете класифицирана информация и мерки за защитата им и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Проведени бяха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация, както и по приложението на ЗЗКИ и произтичащите от него актове по поддържане дейността на регистратурите и единните регистри.

В проведената анкета всички участници изразиха мнение, че обучението е било напълно полезно за тяхната работа.
 
От страна на обучителите беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.