Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Решение на Съвета от 23 септември 2013 ...

Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно Правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2013/488/ЕС)

На 15 октомври 2013 г. в Oфициален вестник на Европейския съюз (ЕС), бр. L 274, е публикувано Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно Правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2013/488/ЕС). Новите Правила отменят и заменят Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 година относно Правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС. Информацията на ЕС, класифицирана в съответствие с Решения на Съвета 2001/264/ЕО и 2011/292/ЕС, се защитава в съответствие с новото Решение.

Новото решение установява основните принципи и минимални стандарти с оглед защитата на класифицирана информация на ЕС (КИЕС) във всички области, в които се налага работа с класифицирана информация. То се прилага в случаите, когато Съветът на ЕС, неговите подготвителни органи и Генералният секретариат на Съвета работят с КИЕС. Решението се спазва от държавите-членки, в съответствие с техните национални законови и подзаконови актове, в степен, в която е гарантирано ниво на защита на КИЕС в съответствие със заложените в Решението основни принципи и минимални стандарти за сигурност. От своя страна Съветът и Генералният секретариат осигуряват защита на национална класифицирана информация в съответствие с изискванията, приложими към КИЕС. За целта е изработена Таблица за съответствията на нивата на класификация за сигурност, съдържаща се в Допълнение Б на Решението.

Правилата са актуализирани в съответствие с практическия опит и са опростени, така че да бъдат по-лесни за прилагане.

Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно Правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2013/488/ЕС) влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на ЕС. То е публикувано на Интернет страницата на ДКСИ в раздел „Международни актове и споразумения“, подраздел „Европейски съюз“.