Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между Председателя на ДКСИ ...

Работна среща между Председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова и търговското аташе в посолството на Съединените американски щати в Република България господин Скот Позил

На 10.06.2010 г. госпожа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията проведе работна среща с господин Скот Позил – търговско аташе в посолството на Съединените Американски Щати. Предмет на срещата бе обсъждане на възможностите за актуализиране на действащото Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Съединените Американски Щати по отношение на опазване на секретна военна информация. Необходимостта от това е породена от факта, че действащото споразумение е подписано на 29 октомври 1999 г., преди влизане в сила на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане и съответно съдържанието на споразумението съдържа отклонения от въведените със ЗЗКИ понятия и правила за защита на класифицирана информация. Дискутирани бяха и възможностите за разширяване на неговия предмет, което ще даде възможност за обмен на класифицирана информация във всички сфери на обществения живот, а не само в областта на отбраната.

В рамките на срещата госпожа Маркова предостави на господин Позил типовия проект на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Господин Позил изказа подкрепа на предложението за актуализиране и разширяване на предмета на действащото споразумение и пое ангажимент да съдейства за ускоряване на процеса по подготовка провеждането на експертни разговори между двете страни.

Срещата се състоя в гр. София, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията.