Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представяне на Годишния доклад за цялостното ...

Представяне на Годишния доклад за цялостното състояние по отношение на защитата на класифицирана информация в Република България за 2011 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията

На 21 март 2012 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се представи Годишния доклад за цялостното състояние по отношение на защитата на класифицирана информация в Република България за 2011 г.

На представянето на Годишния доклад присъстваха представители на изпълнителната власт, съдебната власт, дипломатическите мисии на държавите от НАТО и ЕС, военни аташета, службите за сигурност и службите за обществен ред.

Председателят на ДКСИ запозна присъстващите с цялостната дейност на комисия през 2011 г., свързана с издадените разрешения за достъп до класифицирана информация за периода 2003-2011 г. и за 2011 г. за служители по сигурността на информацията, както и за други служители.

Бяха разгледани издадените сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и на ЕС за периода 2003-2011 г. и за 2011 г. Беше акцентирано върху значителното намаляване на броя на издадените от ДКСИ сертификати с най-високи нива – COSMIC TOP SECRET  и EU TOP SECRET.

Г-жа Цвета Маркова представи дейността през 2011 г. по отношение на физическата сигурност и издадените уникални идентификационни номера на регистратурите за национална и чуждестранна класифицирана информация. Изнесени бяха данни за издадените удостоверения за сигурност и сертификати на юридически лица във връзка с изискванията на индустриалната сигурност.

Представянето на Годишния доклад включваше и международната дейност на ДКСИ и международно-правната регулаторна рамка. Присъстващите бяха запознати с подписаните от страната на ДКСИ четири нови международни споразумения за обмен и защита на класифицирана информация, а също така и с три, които са влезнали в сила през предходната 2011 г. Г-жа Маркова акцентира, че през 2011 г. ДКСИ е точка за контакт на НАТО във връзка с изграждането на Новата главна квартира на Алианса, което включва извършване на проверки на български граждани, участващи в строежа на квартирата.

Председателят на ДКСИ запозна присъстващите с активното участие на представители на Комисията в международни конференции, организирани от структури на НАТО и на ЕС. През периода 25-27 май 2011 г. в София се проведе Първата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на информацията на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество.

Представена беше и дейността на Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя през 2011 г. - 12 /дванадесет/ проведени обучения и 224 обучени служители. През отчетния период лектори на ДКСИ са взели в участие и в 10 обучения, организирани от организационните единици, където са обучени 230 лица.

В края на представянето бяха направени изводите, че осъществяваната политика в тясното сътрудничество със службите за сигурност и службите за обществен ред ефективно защитава класифицираната информация. Очертани бяха и приоритетните направления за развитието на Националната система за защита на класифицираната информация през 2012 г., част от които са разработването и прилагането на целенасочена политика в областта на киберсигурността в съответствие с международните стандарти, както и активното участие в реализирането на утвърдените български външнополитически приоритети.