Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе работна среща по въпроси на ...

ДКСИ проведе работна среща по въпроси на документалната сигурност

На 30.03.2011 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе работна среща по въпроси на документалната сигурност със служители по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт, съдебната система на Република България, службите за сигурност и обществен ред.

По време на срещата бяха разгледани и дискутирани следните въпроси:

1. Класифициране на съпроводителните писма, към които са описани и приложени документи, съдържащи класифицирана информация.
2. Маркиране на документи и материали, носители на класифицирана информация.
3. Служебна тайна – условия и ред за създаване.
4. Първоначално и текущо обучение на лицата, получили разрешения за достъп до класифицирана информация.
5. Нерегламентиран достъп – същност и възможности за ограничаване на случаите за допускането му.

Работната среща се проведе под ръководството на председателя на ДКСИ Цвета Маркова.

Основният доклад с анализ на горепоставените въпроси и предложения за дискутиране бе изнесен от началника на отдел “Физическа и документална сигурност” Георги Тетереков.

Участниците в срещата изложиха своите становища по процедурата за унищожаване на втори, следващи екземпляри и копия на документи, съдържащи класифицирана информация, чиито срокове на защита не са изтекли. Държавната комисия по сигурността на информацията на свое заседание ще разгледа поставения въпрос и ще публикува решението на сайта си.

Обсъдени бяха и различни варианти при оформяне и изпращане на документи, съдържащи класифицирана информация. В заключение всички се обединиха около тезата, че е възможен вариант на изпращане на кореспонденцията, съдържаща класифицирана информация, с придружително или експедиционно писмо, което е въпрос на преценка и организация в организационната единица.

По въпроса за условията и реда за създаване на служебната тайна бе констатирано, че докато в централните органи на държавната власт, съдебната система на Република България, службите за сигурност и обществен ред в по-голямата си част са изпълнени изискванията на чл. 21 от ППЗЗКИ, то единици са областните и общинските администрации, в които тези норми се прилагат. Работата в това направление ще бъде приоритет на ДКСИ за 2011 година.

След обобщаване на получените от участниците в срещата становища по проблемите за условията и реда за създаване на служебната тайна се планира нова работна среща на 28 април 2011 година.