Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Народното събрание на Република България, на свое закрито заседание от 01 септември 2016 г., прие Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г. и Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.
 
Годишните доклади на Държавната комисия по сигурността на информацията отразяват дейностите на компетентните органи от системата за защита на класифицираната информация, анализират резултатите от прилаганите мерки по отделните видове сигурност на информацията, представят международното сътрудничество и прилагането на международните стандарти и добрите практики на партньорите от НАТО и ЕС, изводите и приоритетите в дейността по защита на класифицираната информация. Докладите са изготвени от ДКСИ и са резултат от съвместната работа със службите за сигурност, службите за обществен ред и другите организационни единици.

В своята цялост Докладите съдържат обобщени данни, отнасящи се до функционирането на системата за опазване на класифицираната информация и на това основание са с ниво на класификация за сигурност „Поверително“.

Резюме на Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.,  което не съдържа класифицирана информация, е достъпно в рубриката „За нас“.