Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Годишен доклад относно цялостната дейност по ...

Годишен доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България

Народното събрание на Република България, на свое заседание от 31 май  2017 г., прие с единодушие Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.  Приемането на Решението е заключителен етап от процедурата по представянето на доклада, който  всяка година председателят на ДКСИ внася пред Министерския съвет, а той от своя страна в Народното събрание.

Преди приемането му Годишният доклад беше разгледан и приет с пълно единодушие от Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Докладът съдържа анализ на динамиката на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация. Разглежда общата дейност на ДКСИ за осъществяване на държавната политика в областта на сигурността на информацията, както и взаимодействието между Комисията и Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите органи с компетентности в областта на защитата на класифицираната информация. Последователно е представена работата на отделните органи по видовете сигурност на класифицираната информация и в цялост актуалното състояние на Националната система за защита на класифицираната информация

Особено внимание е отделено на изпълнението на задълженията в областта на сигурността на информацията, произтичащи от членството на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор и Европейския съюз.

В своята цялост Докладът съдържа обобщени данни, отнасящи се до функционирането на системата за опазване на класифицираната информация и на това основание са с ниво на класификация за сигурност „Поверително“.

Резюме на Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.,  което не съдържа класифицирана информация, е достъпно в рубриката „За нас“.