Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Изменения в кръга на лицата, които по право ...

Изменения в кръга на лицата, които по право имат достъп до класифицирана информация

С последните изменения на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.) се промени режимът на достъп до класифицирана информация, като се предвиди нов чл. 39а в Закона за защита на класифицираната информация. С изменението всички лица, които действат при или във връзка с осъществяване на конституционно установеното им право на защита, не се проучват за надеждност, а получават по право достъп до всички нива на класифицирана информация за времето, необходимо за упражняване на правото им на защита и при спазване принципа “необходимост да се знае”.

Необходимостта от тази промяна е безспорна с оглед осъществяване в пълен обем на правото на защита на участниците в граждански, наказателни и административни производства. Досегашната уредба не позволяваше например на обвиняемия по наказателни дела от общ характер да получи достъп до доказателства по делото, представляващи класифицирана информация, тъй като не отговаря на изискването по чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация. Този проблем се пораждаше и по отношение на всички участници в производството, които не отговарят на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ за издаване на разрешение за достъп.