Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > По повод на постъпили в ДКСИ запитвания ...

По повод на постъпили в ДКСИ запитвания относно прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март и Закона за изменение и допълнение на същия

В Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) са постъпили писма от служби за сигурност и обществен ред, както и от други ведомства, съдържащи искания за разяснения по възникнали казуси относно прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март. В тази връзка на свое заседание, проведено на 09.04.2020 г. ДКСИ прие следното становище:

Приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не съдържаше изрична уредба, касаеща обществените отношения, свързани със защитата на класифицираната информация.

Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. съдържа изрична уредба, касаеща обществените отношения, свързани със защитата на класифицираната информация относно извършването на процедура по поредно проучване за надеждност, която предвижда удължаване на сроковете по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) с още до 30 дни.

Съгласно ЗЗКИ и Правилника за неговото прилагане процедурата по проучване за надеждност започва след получаване на писменото искане за проучване и предоставянето на всички необходими документи, приложени към него. Сред необходимите документи за започване на процедура по проучване за надеждност на лицата са медицинските свидетелства съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ППЗЗКИ, както и нотариално заверената декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК.

Във връзка с постъпили в ДКСИ сигнали, че някои медицински центрове не издават медицински свидетелства бе отправена молба до министъра на здравеопазването за предприемане на необходимите действия от негова страна за указване на медицинските центрове да бъдат издавани такива свидетелства.

Същото бе предприето по отношение на сигналите, че отделни нотариуси не извършват нотариална заверка на декларацията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК с изпращането на писмо до Нотариалната камара на Република България.В постъпил отговор, председателят на Съвета на нотариусите Красимир Анадолиев информира ДКСИ, че Съветът на нотариусите ще предприеме всички необходими действия и ще укаже на всички нотариуси приоритетно да съдействат при необходимост от извършване на нотариална заверка на посочената декларация.

На официалната страница на Нотариалната камара е публикуван списъкът на дежурните нотариуси. В случаи на откази за извършване на тези нотариални заверки да бъде уведомявана Нотариалната камара. Същото е валидно по отношение на Министерството на здравеопазването когато има данни за откази за издаване на медицински свидетелства.

Само когато лицето не може да предостави по уважителни причини някои от документите, делото по проучване за надеждност не може да бъде открито, поради което процедурата следва да се отсрочи до набавянето на същите от лицето.

Започнатите процедури по проучване за надеждност следва да бъдат довършени в установените срокове и предвидената възможност за удължаване като в тези случаи разрешенията за достъп до класифицирана информация запазват действието си до приключване на процедурата.