Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Международна конференция на тема „Актуални ...

Международна конференция на тема „Актуални аспекти на сътрудничеството между НОС на държавите членки на ЕС в областта на персоналната сигурност“

На 10.05.2018 г. Държавната комисия по сигурността на информацията организира международна конференция на тема „Актуални аспекти на сътрудничеството между НОС на държавите членки на ЕС в областта на персоналната сигурност“. Конференцията се проведе под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС. В Конференцията участват ръководители и експерти от Националните органи по сигурността на държавите-членки на ЕС, представители на дирекциите по сигурността на институциите на ЕС и гости от компетентните ведомства в Република България.

Конференцията поставя акцент върху теми относно актуални практически аспекти на персоналната сигурност на класифицираната информация, а именно:
- проучване на лица, граждани на държава членка на ЕС, пребиваващи продължително/трайно на територията на друга държава членка на ЕС;
- проучване на лица, граждани на други държави извън ЕС, пребиваващи продължително/трайно на територията на държава членка на ЕС;
- проучване на лица с двойно гражданство, включително на граждани на държави извън ЕС;
- осъществяване на текущ/последващ контрол на лица от горепосочените категории с издадени разрешения/сертификати за достъп до класифицирана информация, в това число и такава на ЕС, в контекста на тяхната законодателна уредба, практически възможности и установени добри практики в сътрудничеството.

С провеждането на Конференцията, ДКСИ като Национален орган по сигурността за Република България,  продължава установената вече традиция за тясно сътрудничество между органите на държавите-членки на ЕС с функции по защита на класифицираната информация и дирекциите по сигурността на институциите на ЕС.

Подобни форми се оценяват като място, което дава възможност за сближаване на НОС и за установяване на тесни персонални контакти. Споделянето на опита и добрите практики са от голямо значение за усъвършенстване на защитата на класифицираната информация като такава с важно значение за националната сигурност, а и за сигурността на европейското пространство.

Постигането на високо ниво на сигурност е въпрос, който е в отговорността на всички. Ефективността на защитата се постига с усилията на всички като част от една система. Сигурността е споделена отговорност и само с общи усилия могат да се използват възможностите на нормативната и практическата система за защита.