Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертни разговори за подготовка на проект ...

Експертни разговори за подготовка на проект на Споразумение относно индустриалната сигурност между ДКСИ и Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада

Днес, 1 септември  2010 година, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се провеждат експертни разговори с представители на Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада. Предмет на консултациите е подготовката на проект на Споразумение относно индустриалната сигурност между Правителството на Република България и Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада.
На брифингите присъстват г-жа Мария Матева – член на Комисията за защита на личните данни и представители на МО, МВР и Службите за сигурност. Тема на брифингите е правната уредба на персоналната и индустриалната сигурност на двете държави.

Господин Пилон – директор на дирекция „Международна индустриална сигурност” към Департамента за обществени дейности и правителствени услуги на Канада, представи презентация на тема индустриална сигурност – роля и функции в Канада.

Канадското законодателство, което урежда въпросите относими към защитата на сигурността на информацията, разделя информацията на две категории - защитена информация, която е свързана със защита на личните данни и класифицирана информация, която корелира с класифицираната информация според българското законодателство.

Правната уредба на тази материя в Канада включва Закона за сигурност на информацията, Закона за неприкосновеност на информацията, Политиките на Правителството на Канада за сигурност /които по същността си представляват подзаконови нормативни актове/. 

  Основополагащ закон в областта защитата на информацията е Закона за сигурността на информацията в Канада приет, с последно изменение през 2001г. На следващо място са Закона за неприкосновеност на личността, Закона за финансовата администрация, който регулира не само търговските отношения, касаещи икономиката вътре в страната, но урежда и делегирането на права по отношение на индустриалната сигурност, Закон за департамента за обществени дейности, който определя мандата на съответния министър, свързан със защитата на класифицираната информация и Закона за отбранителната продукция.

Според политиката на канадското правителство по отношение на сигурността главна и определяща роля имат агенциите за сигурност, които  координират дейността между Департамента  за обществени дейности и правителствени услуги на Канада и кабинета на министър- председателя.

На презентацията бяха представени различните държавни органи и служби, като подробно беше разяснено мястото им в изпълнителната власт на Канада, както следва: Офис към министър-председателя, който има съвещателни правомощия в областта на индустриалната сигурност;   Департамент за извънредни ситуации и технологични инциденти, Канадската полицейска служба, която проучва физическите лица за сигурност, Канадската разузнавателна служба, която събира и анализира информация; Военното разузнаване, което е компетентно във военната област; Националния орган по комуникационна сигурност, който гарантира защитата на информацията и информационните системи; Департамент по външни работи, който е компетентен единствено за информация на НАТО.

Департамента за обществени дейности и правителствени услуги на Канада, който е аналог на Държавната комисия по сигурността на информацията в България, осъществява ръководство върху дейността на защитата на информацията във всички фази на преддоговорните и договорните отношения и необходимия достъп до индустриална сигурност.

Канада е подписала до момента споразумения по индустриална сигурност с 13 държави, г-н Пилон завърши първата си презентация с пожелание към председателя на ДКСИ г-жа Маркова и присъстващите гости, България да стане една от тези страни, с които Канада ще установи трайни връзки и отношения в областта на индустриалната сигурност.

След обяд канадската делегация продължи с презентациите на теми  военна индустрия, индустриална сигурност и защита на класифицираната и защитената информация.