Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ представи годишния доклад за дейността ...

ДКСИ представи годишния доклад за дейността по защитата на класифицираната информация през 2016 година

В периода 03-05 май в гр. Кюстендил Държавната комисия по сигурността на информацията проведе семинар, на който представи основните аспекти и изводи на Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация на Република България през 2016 година.

Цел на проведения семинар беше и обсъждане на актуални въпроси, свързани с дейността на компетентните органи и прилаганите мерки за защита на класифицираната информация в Република България и състоянието и възможностите за оптимизиране на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация.

На семинара присъстваха 44 служители по сигурността на информацията на държавната администрация, видовете въоръжени сили, службите за сигурност и обществен ред, ВАС, ВКС и Администрацията на главния прокурор и експерти от специализираната администрация на ДКСИ.

Председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров направи обстоен преглед на приетите изменения и допълнения в ЗЗКИ, касаещи процедурите по проучване за надеждност на лицата, възможността за обжалване по съдебен ред на актовете издадени от ДКСИ, отмяната на т. 5 от ал. 1 на чл. 40 от ЗЗКИ, както и преминаването на дирекция „Специална куриерска служба“ от Министерство на вътрешните работи в структурата на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с дейността на компетентните органи и прилаганите мерки за защита на класифицираната информация, като бяха представени брифинги от експерти в дирекция „Защита на класифицираната информация“ на ДКСИ и дирекция „Сигурност“ на Министерство на отбраната.

В хода на семинара се проведе задълбочена дискусия и бяха споделени добри практики на служители по сигурността на информацията.

Председателят на ДКСИ обобщи постигнатите резултати на семинара, като подчерта ползата от периодичното провеждане на работни и тематични срещи на Държавната комисия със служителите по сигурността на информацията.