Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в годишната ...

Участие на представители на ДКСИ в годишната среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност

В периода от 05.09.2011 год. до 08.09.2011 год. в гр. Хелзинки, Република Финландия се проведе годишната международна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG). На срещата присъстваха представители на 31 държави-членки, като участие взеха и наблюдатели от Европейската комисия, Европейската отбранителна агенция и Службата на НАТО по сигурността.

Република България беше представена от Председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова и от госпожа Ивелина Начева - младши експерт в Дирекция „Правна и международноправна дейност”.

На сесиите бяха обсъдени теми в областта на индустриалната сигурност, които се явяват от взаимен интерес за държавите-членки (приложими процедури при искания за извършване на международни посещения и при издаването на удостоверенията по индустриална сигурност), а така също вътрешни процедурни правила за работа на MISWG, като например документ “Предмет на дейност на Многонационалната работна група по индустриална сигурност” (Scope of Operations of MISWG) в частта му за критериите за членство в MISWG на държави, които не са членки на НАТО. Бяха изслушани докладите от дейността на т.нар. ad hoc работни групи. Държавите-членки на MISWG, които са приели промени и изменения в националното си законодателство в областта на индустриалната сигурност за 2010 год., брифираха останалите участници, представяйки националните си доклади.

Основна тема на конференцията на MSIWG през 2011 год. бе “Кибер сигурността”. Бяха сформирани работни групи с представители на различни държави-членки, които чрез провеждане на дискусии по различни теми в областта на кибер сигурността, се опитаха да очертаят възможния подход на MISWG по темата. Държавите-участнички в работните групи (общо 5 на брой) бяха определени на случаен принцип, а темите за дискусии бяха: “Обща терминология”, “Научени уроци”, “Правни измерения”, “Изисквания за сигурност в кибер пространството”, “Аутсорсинг и рискове за кибер сигурността”.


Република България взе участие в работната група, в която предмет на обсъждания бяха правните измерения на кибер сигурността. В рамките на проведените дискусии бяха изяснени източниците на правото в областта на кибер сигурността и бяха отправени 5 (пет) препоръки за прилагане от държавите-членки на национално ниво, както следва:

1. Когато е възможно, приемане на национално законодателство, правила и мерки, с оглед “покриване” на  целия цикъл по кибер сигурност – от подходящата подготовка за посрещане на кибер заплахите през контрамерките до наказателно правните санкции;
2. След идентифициране на кибер заплахите, установяване на сътрудничество между публичния и частния сектор в областта на киберсигурността;
3. На основата на добрите практики, въвеждане на минимални критерии за сигурност в областта на информационните технологии и комуникации;
4. Насърчаване на обученията и изследванията в областта на кибер сигурността и развиване на принципа “съзнание за сигурност”;
5. Международно сътрудничество при разследванията и наказателното преследване на лица, извършили кибер престъпления.

Срещата завърши с официално предаване на флага и звънеца на Многонационалната работна група по индустриална сигурност на следващия домакин на MISWG – Словашката република.