Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Заседание на междуведомствената работна ...

Заседание на междуведомствената работна група по сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, проведено на 06.10.2010 г.

На 06.10.2010 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се проведе първото заседание на междуведомствена работна група по сигурността на АИС/М, създадена в изпълнение на решение на № 60-І-17/ 03.09.2010 г. Участие взеха представители на ДАНС, съдебната власт и служители по сигурността на информацията от централните ведомства.

Заседанието бе открито от Председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова, която акцентира внимание върху важността на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, която в дейността по защитата на класифицираната информация придобива все по-голяма актуалност и посочи  необходимостта от набелязване на мерки и приемане на решения в национален мащаб за тяхното решаване.

Началникът на отдел в дирекция „ЗКИ” Николай Кацарски представи обстоен анализ на пропуските и нарушенията, констатирани от органа по прекия контрол - ДАНС, при обезпечаване сигурността на класифицираната информация в АИС/М на централните ведомства и органите на съдебната власт.

След обсъждане на становищата на участниците по въпроса беше взето решение да се проведе обучение на служителите по сигурността на информацията по темата на 15.10.2010 г. в Центъра за обучение на ДКСИ в Банкя.

ДКСИ като държавен орган, формулиращ общата политика по защита на класифицираната информация ще продължи да инициира работни срещи и обучения по въпросите на АИС/М за подпомагане на организационните единици в решаването на проблемите в тази област, включително и при необходимост ще издаде указания по въпросите, свързани със сигурността на АИС/М.