Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено първоначално обучение на служители ...

Проведено първоначално обучение на служители по сигурността на информацията в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя

От 14 до 18 ноември 2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя, Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията /ССИ/ от системата на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, органи на съдебната система, областни пътни управления, фирми.

Програмата на обучението включваше основни теми от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ и Правилника за неговото прилагане. Лекторите от ДКСИ поставиха акценти върху рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете класифицирана информация и мерки за тяхната защита, прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ и приложиха обновени форми на изнасяне на своите презентации. Проведени бяха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация, както и по приложението на ЗЗКИ и произтичащите от него актове по поддържане дейността на регистратурите и единните регистри.

Изходящият тест за проверка на знанията премина с оценка „отличен” за 23 % от обучаемите ССИ, за 41 % - с „добър” и за 36 % - с „удовлетворил”.

Обучението беше закрито от Председателя на ДКСИ Цвета Маркова, която връчи удостоверенията за успешно завършен курс на обучение.