Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено първоначално обучение за работа с ...

Проведено първоначално обучение за работа с класифицирана информация на новоназначени служители в администрацията на ДКСИ

От 26 до 28 юли 2011 г. в сградата на ДКСИ се проведе първоначално обучение за работа с класифицирана информация на новоназначени служители в администрацията на Комисията.

Съгласно утвърдената програма, разяснявайки основните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на ЗЗКИ, лекторите от ДКСИ насочиха вниманието на обучаемите към рисковете за интересите на Република България, органите в областта на защитата на класифицираната информация, маркирането и нивата на класификация за сигурност, отделните видове защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ.

Обучението завърши с тест за проверка на знанията на обучаемите.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа. Според голяма част от обучаемите, целите на програмата са изцяло постигнати. Тези от служителите, които са работили в областта на защитата на класифицираната информация, дадоха особено висока оценка на практическото приложение на знанията по ЗЗКИ и ППЗЗКИ.