Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Служители по сигурността на информацията ...

Служители по сигурността на информацията преминаха успешно задължителното първоначално обучение по защита на класифицираната информация в Учебния център в гр. Банкя

В своя Учебен център в гр. Банкя от 12 до 16 декември 2011 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете класифицирана информация и мерки за защитата им и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Проведени бяха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация, както и по приложението на ЗЗКИ и произтичащите от него актове по поддържане дейността на регистратурите и единните регистри. Представители на ДАНС изнесоха презентация по прекия контрол.

Изходящият тест за проверка на знанията на обучаемите са преминали с оценка „отличен” 27 % от тях, 40 % – с „добър” и  33 % –  с „удовлетворил”.

В проведената анкета участниците изразяват мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа.

От страна на обучителите беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.