Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе тематично обучение: „Защита на класифицираната информация - служебна тайна”

На 15 и 16 март 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе тематично обучение на представители на териториалната администрация на изпълнителната власт на тема: „Защита на класифицираната информация – служебна тайна”. За  гост - лектори на обучението бяха поканени представители от Държавна агенция „Национална сигурност” и Фондация „Програма за достъп до информация”.
 
В изнесените презентации бяха разяснени условията и редът за създаване на класифицирана информация „служебна тайна”. Класифицираната информация „служебна тайна” беше разгледана и в контекста на прекия контрол по ЗКИ. Лекторите се спряха и на проблемните области по прилагането на ЗДОИ от териториалната администрация на изпълнителната власт. Обстойно беше разгледана съдебната практика при отказ от предоставяне на достъп до обществена информация на основание, че исканата информация е класифицирана. Представена беше и справка за класифицираната информация „служебна тайна” в информационните фондове на ДКСИ.

Обучението премина с активното участие на обучаемите. Под формата на дискусия бяха обсъдени редица практически въпроси.