Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе тематично обучение: „Защита на класифицираната информация - служебна тайна”

На 01 и 02 март 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе тематично обучение на представители на централните държавни органи на тема: „Защита на класифицираната информация – служебна тайна”. За  гост - лектори на обучението бяха поканени представители от Държавна агенция „Национална сигурност” и Фондация „Програма за достъп до информация”.

Обучението откриха председателят на ДКСИ Цвета Маркова, изпълнителният директор на Ф”ПДИ” Гергана Жулева и Деян Делев – служител в СД”КИ” на ДАНС.
 
В изнесените презентации бяха разяснени условията и редът за създаване на класифицирана информация „служебна тайна”. Класифицираната информация „служебна тайна” беше разгледана и в контекста на прекия контрол по ЗКИ. Лекторите се спряха и на проблемните области по прилагането на ЗДОИ от централната администрация. Обстойно беше разгледана съдебната практика при отказ от предоставяне на достъп до обществена информация на основание, че исканата информация е класифицирана. Представена беше и справка за класифицираната информация „служебна тайна” в информационните фондове на ДКСИ.

Обучението премина с активното участие на обучаемите. Под формата на дискусия бяха обсъдени редица практически въпроси.