Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на завеждащи регистратури ...

Проведено обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя

От 29 октомври до 01 ноември 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе курс за обучение на 22 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.
 
Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Основни теми на обучението бяха рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия.

В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било изключително полезно за тяхната работа.

Всички участници в обучението преминаха успешно проведения тест за проверка на знанията, като от тях девет (41%) са с оценка „Добър” , а тринадесет (59%)  с „Отличен”.

От страна на обучителите беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.