Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 03 до 07 декември 2012г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 19 служители по сигурността на информацията (ССИ).

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, проверките по прекия контрол и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета и в отделни разговори, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението. Дадена бе висока оценка на практическото приложение на придобитите знания.

Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.