Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе ...

В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално обучение по защита на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията от общински и областни администрации на Република България

От 09 до 13 май 2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от общински и областни администрации на Република България.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация, както и по приложението на ЗЗКИ и произтичащите от него актове по поддържане дейността на регистратурите и единните регистри.

Обучението завърши с изходящ тест за проверка на знанията на обучаемите. 47 % от тях са преминали обучението с оценка „отличен”, 33 % -  с „добър” и  20 %  - с „удовлетворил”.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа. Според 73 % от обучаемите целите на програмата са изцяло постигнати, а за 27 % - до голяма степен.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.

Списък на участниците