Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе ...

В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията от областни дирекции на МВР и съдебна система на Република България

От 02 до 05.05.2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от областни дирекции на МВР и съдебната система на Република България.

Лекторите от ДКСИ презентираха пред обучаемите основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

Господин Сергей Дамянов член на ДКСИ, връчи на обучаемите удостоверение за завършен курс на обучение по ЗЗКИ, след  успешно преминат изходящ тест за проверка на знанията. 50 % от тях са преминали теста с оценка „отличен”, 17 % -  с „добър” и 33 % - с „удовлетворил”.

В проведената анкета участниците дадоха висока оценка на организацията и провеждането на обучението. Подчертана беше неговата ефективност и ползотворност за тяхната работа. Според 50 % от обучаемите целите на програмата са изцяло постигнати, а за 50 % - до голяма степен.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на конкретна помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.

Списък на участниците