Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение по ...

ДКСИ проведе първоначално обучение по защитата на класифицираната информация в Учебния си център в гр. Банкя със служители по сигурността на информацията

От 06 до 10 юни 2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от търговски дружества в страната, от органи на държавната власт и от съдебната система на Република България.

Програмата на обучението включваше основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ насочиха вниманието на обучаемите към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защита на класифицираната информация, прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Проведени бяха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация, както и по приложението на ЗЗКИ и произтичащите от него актове по поддържане дейността на регистратурите и единните регистри.

Обучението завърши с изходящ тест за проверка на знанията на обучаемите. 9 % от тях са преминали обучението с оценка „отличен”, 36 % – с „добър” и  55 % – с „удовлетворил”.

В проведената анкета 68 % от участниците изразиха мнение, че обучението е напълно полезно за тяхната работа, а за останалите 32% е било до голяма степен полезно. Според 45 % от обучаемите целите на програмата са изцяло постигнати, а за останалите – до голяма степен.

От страна на ДКСИ отново беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.

Списък на участниците