Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приети от Министерския съвет промени в ...

Приети от Министерския съвет промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

В брой 68 от 22.08.2017 г. на Държавен вестник бяха публикувани приетите от Министерския съвет промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Целта на промените е изработване на подзаконова уредба, която урежда условия и ред за прилагане на чл. 34 от ЗЗКИ. Създава се ред, спазването на който ще гарантира недопускане на прилагане на различни мерки за защита спрямо документи, за които се налага удължаване на сроковете за защита. От друга страна ще се избегне възможността за безсрочна защита на класифицирана информация, каквато законът не допуска.

Съществуващата празнота в подзаконовата уредба на хипотезата създаваше практически трудности при осигуряване на еднаквата защита на класифицираната информация.

С новите процедури ще се гарантира еднакво прилагане на правилата от всички организационни единици. Това от своя страна ще подпомогне постигането на основната цел на ЗЗКИ, а именно недопускане на нерегламентиран достъп и осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация. От друга страна, новите правила ще облекчат организационните единици, особено тези в които има голям обем документи и материали, съдържащи класифицирана информация без това да се отразява на сигурността на тази информация и ще даде възможност за точно спазване на сроковете, след които информацията се декласифицира.