Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на законовото понятие “служебна тайна”

На 10 юни 2011 год., от 11.00 ч., в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на ул. “Черковна” № 90 се проведе работна среща за обсъждане на законовото понятие “служебна тайна”. На срещата присъстваха представители на ДКСИ, Фондация “Програма Достъп до информация” (ПДИ) и Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС).

Това е поредна работна среща в рамките на стартиралата през 2010 год. инициатива на ДКСИ, съвместно с ПДИ, по събиране на информация от организационните единици, работещи с класифицирана информация, относно списъците за „служебната тайна” по чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Участниците в срещата се обединиха около идеята за постигане на ясно разграничение между “служебна тайна” по ЗЗКИ, служебна обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, професионална тайна, търговска тайна и лични данни. Председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова предложи през месец септември 2011 год. ДКСИ, съвместно с ПДИ и ДАНС, да проведат тематично обучение по въпросите на служебната тайна на служителите по сигурността на информацията от централната администрация и общините.