Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща със служители по сигурността ...

Работна среща със служители по сигурността на информация от централната администрация, Народно събрание, Министерски съвет, Администрация на Президента, Главна прокуратура на Р България, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Национална разузнавателна служба, Държавна агенция “Национална сигурност” и Служба "Военна информация"

На 28 юни 2012 г. от 14.00 ч. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ в гр. Банкя се проведе работна среща със служителите по сигурността на информацията от централната администрация, Народно събрание, Министерски съвет, Администрация на Президента на Република България, Главна прокуратура на Република България, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Национална разузнавателна служба, Държавна агенция “Национална сигурност” и Служба "Военна информация". Поводът за срещата беше влезлия в сила от 01 май 2012 г. нов Закон за обществените поръчки, в който е транспонирана Директива 2009/81/ЕО за възлагане на поръчки в отбраната и сигурността.

Представител на Агенцията за обществени поръчки запозна присъстващите с всички актуални промени в нормативната уредба по обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността на страната. Промените в Закона отменят до сега действащата Наредба за възлагане на специални обществени поръчки, което предизвика широка дискусия сред участниците относно реда при провеждането на процедури по обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната.

На работната среща беше изнесен брифинг от представител на Държавна агенция “Национална сигурност”, който включваше приложението на Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност от страната на възложителите на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната. Служителите по сигурността на информацията бяха брифирани за основните мерки за защита на класифицираната информация, които следва да се прилагат при подготовката, сключването и изпълнението на договор, свързан с или налагащ достъп до класифицирана информация.

В хода на срещата бяха обсъдени и актуални въпроси, свързани с приетия нов Държавен военновременен план. Служителите по сигурността на информацията от централната администрация изразиха своите притеснения относно новия ред за избор на изпълнител на военновременни задачи и изискването, изпълнителите да бъдат проучвани за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Широка дискусия предизвика и обсъждането на статута на юридически лица, които вече изпълняват военновременни задачи и следва ли те да преминат процедура по проучване за надеждност с цел издаване на удостоверение за сигурност.

Присъстващите се обединиха около идеята за организиране на работна среща от страна на ДКСИ с всички заинтересовани страни по Държавния военновременен план.

Г-жа Цвета Маркова, Председател на ДКСИ благодари на служителите по сигурността на информацията за активното участие, ползотворната работа, конструктивния дух и закри срещата.