Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща относно приетите изменения и ...

Работна среща относно приетите изменения и допълнения на Закона за защита на класифицираната информация

На 18 и 19 октомври 2016 г. под домакинството на Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе работна среща със служителите по сигурността на информацията на Администрацията на Президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и органи на съдебната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред.

Срещата бе посветена на последните изменения и допълнения в Закона за защита на класифицираната информация, с които законодателят въведе някои нови моменти в областта на персоналната сигурност и предвиди възможност за съдебен контрол върху актовете на откази за издаване на разрешения за достъп, прекратявания и отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация.

Обсъдено беше практическото приложение на законовите правила, като целта е то да бъде еднакво от всички организационни единици и по начин, който да не наруши установените добри практики и процедури, което от своя страна ще бъде гаранция за правилното провеждане на проучванията за надеждност и за постановяване на законосъобразни и мотивирани актове.

Участие в срещата взе и председателят на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, господин Евтим Костадинов. Представляваната от него Комисия вече по закон е един от органите, които имат съответни компетентности в хода на проучванията за надеждност и установяването на работещи процедури е от изключителна важност за успешното прилагане на новите правила, така че да няма забавяния, грешки и пропуски, които да се отразяват на целия процес.

Проведени бяха и дискусии относно възможността за съдебно обжалване на актове в областта на персоналната сигурност. До момента за лицата съществуваше възможност да обжалват тези актове само по административен ред пред ДКСИ, но с направените изменения решенията на ДКСИ, постановени по повод на жалби могат да бъдат обжалвани и пред съд, като за това е предвидено специално производство пред Върховния административен съд. Това е принципна промяна в основно положение на Закона, която засяга не само ДКСИ, но и всички проучващи органи, вкл.служителите по сигурността на информацията. Възможността за лицата да използват правото си на защита и пред съд налага да се намери баланс, така че това право да може да бъде реализирано в пълен обем, а от друга страна да не бъдат накърнени интереси, свързани с националната сигурност на страната, които до момента законодателят беше счел за по-висши и беше ограничил правото на съдебно обжалване.

Всички участници в срещата се обединиха около позицията, че измененията и допълненията налагат промяна в начина на работа, както на проучващите органи, така и на Държавната комисия по сигурността на информацията. Това обаче по никакъв начин няма да наруши стабилността и ефективността на системата за защита на класифицираната информация. Напротив, ще доведе до задълбочаване на сътрудничеството между компетентните органи и до още по-голяма прецизност в работата.