Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща относно приетите изменения и ...

Работна среща относно приетите изменения и допълнения на Закона за защита на класифицираната информация, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г.

На 19.09.2016 г. Държавната комисия по сигурността на информацията беше домакин на работна среща относно приетите изменения и допълнения на Закона за защита на класифицираната информация, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г.

На срещата присъстваха председателят на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) г-н Евтим Костадинов, главният секретар на КРДОПБГДСРСБНА г-жа Мариана Даракчиева, г-жа Виолета Кръстева - директор на специализирана дирекция „Класифицирана информация“ на ДАНС и експерти, г-н Васил Ризов – заместник - председател на ДКСИ и експерти от специализираната администрация на ДКСИ.

С приетите изменения на закона в процедурата по проучване за надеждност на лицата се предвижда и извършване на проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Тази проверка ще бъде извършвана, както спрямо лица за които предстои да бъде стартирана процедура по проучване за надеждност, така и спрямо лица, които към настоящия момент притежават валидни разрешения за достъп, като за последните е предвидено проверката да бъде извършена в едногодишен срок от приемането на закона. Това налага създаването на организация от компетентните органи относно реда и условията за предприемане на необходимите действия.

На срещата се обсъди и прие процедура за извършване на проверката в това число и унифицирани бланки на съгласие за нея, което лицата следват да попълват собственоръчно. Бланките на съгласие могат да бъдат намерени на сайта на ДКСИ.