Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертни разговори за подготовка на проект ...

Експертни разговори за подготовка на проект на Споразумение относно индустриалната сигурност между ДКСИ и Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада

В сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията продължиха експертните разговори с представители на Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада.

На брифингите присъстваха г-жа Мария Матева – член на Комисията за защита на личните данни и представители на МО, МВР и Службите за сигурност. Тема на брифингите е правната уредба на персоналната и индустриалната сигурност на двете държави.

Господин Пилон продължи с презентациите и засегна подробно въпросите относно индустриалната сигурност на Канада.

Презентацията на тема военна отбранителна индустрия обхващаше развитието на Канада в тази област от периода след Втората Световна война до наши дни. На основание на стратегията за отбраната на страната е изготвена подробна карта за модернизацията на канадските военни сили. По план е предвидено да бъдат похарчени около 100 млрд. долара през следващите 20 години. Военните служители ще бъдат увеличени до 70 хил.

Във въздушната отбранителна индустрия на Канада участват 100 глобални лидера, които се занимават с авиация - поддръжка на хеликоптери, приземяване, симулация на полети, приземяване, въздушни системи.

Следващата презентация, представена от канадската делегация беше на тема „Защита на класифицирана и защитена информация”.

Господин Пилон посочи, че според канадското законодателство има два вида информация: класифицирана и защитена. Достъпът до класифицирана информация е регламентиран в Закона за сигурността на информацията. За тази информация важи принципа, който е валиден и в България, според  Закон за защита на класифицирана информация - „необходимост да се знае”.

Законът за личните данни според канадското законодателство урежда реда за работа с лични данни, както и статута на защитената информация и реда за достъп до нея. Основен принцип според този закон е, неприкосновеността на личните данни и правото на всяко физическо лице да изисква от съответните органи спазването на реда за тяхното ползване.
Законът очертава и законовата рамка за управление на личните данни.

Подробно беше засегнат въпроса относно защитата на информацията в областта на сигурността в държавните структури, управлението на риска, процеса на проучване, осъществяване на проверки относно кредитното и криминалното досие за проучваните лица.

Защитената информация се отнася до всяка информация, която не е от национален интерес. Нивата на класификация на защитена информация на Канада са: „Защитено А”, „Защитено Б” и „Защитено В”.

„Защитено А” е информацията с ниска степен на чувствителност, включваща например: име, адрес на лицето, данни за работна заплата. „Защитено Б” е информация представляваща сериозна заплаха, която не е от национален интерес. „Защитено В” е информацията с голяма степен на чувствителност, възможност за достигане до интересите на националната сигурност. Пример за последното е програмата за защита на свидетелите.

Класифицираната информация е такава, засягаща националните интереси и разпространяването, на която може да причини вреда за националната сигурност. Според канадската система нивата на класификация са аналогични с тези в България, с изключение на информацията „За служебно ползване”.

Целта на заключителната презентация, изнесена от г-н Пилон беше на тема „Програмата по индустриална сигурност” на Канада. Тя включва националната и международната индустриална сигурност на страната, както  и защитата на информацията в тази област. Тази програма датира от 1941г. и е част от департамента „Обществени дейности и правителствени услуги”.

Програмата за индустриалната сигурност е разработена, така че да стимулира канадската индустрия в посока участие в сключване на външнотърговски договори, изискващи достъп до класифицирана информация. Основна роля за защита сигурността на информацията в тази сфера заема Дирекцията за индустриална сигурност. Тя отговаря за издаване на удостоверенията по индустриална сигурност, проучването на служителите, регистрираните фирми.

В заключение г-н Пилон направи ретроспекция на развитието на индустриалната сигурност на Канада и очерта бъдещите перспективи пред нея.

На 02.09.2010г. канадската делегация заедно с председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и представители на Комисията, посетиха „Самел - 90” АД, където се запознаха с търговската дейност на дружеството и с мерките за защита на класифицираната информация.